Tekstit

Arvopohja kertoo olennaisen

Olen välillä viitannut psykopaattisiin arvoihin tekijänä, joka tekee narsistisesta käyttäytymisestä pysyvämpää. Tämä kirjoitus käsittelee aihetta vielä tarkemmin ja liittyy aiemmin kirjoittamaani kirjoitukseen lievän ja vakavan narsismin erosta (ks. Lievän ja vakavan narsismin ero). Pahantahtoinen (malignant) narsisti on termi, jolla kuvataan narsististen ja psykopaattisten piirteiden samanaikaista ilmenemistä (ks. Narsismin ja psykopatian erot ja päällekkäisyydet). Pahantahtoiseen narsismiin voidaan yhdistää myös sadismi tai sosiaalisten normien vastainen toiminta, joka on yhteneväistä henkilön omien arvojen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilö ei koe ristiriitaa tai kognitiivista dissonanssia tekojensa ja arvojensa välillä. Tällaista henkilöä ei ole mahdollista saada "tajuamaan" tekojensa vääryyttä, sillä hän ei pidä niitä väärinä.

Tässä kohtaa on hyvä ymmärtää, että suurin osa narsisteista todella kokee ristiriitaa tekojensa ja arvojensa välillä, mutta vahvan kognit…

Lievän ja vakavan narsismin ero

Olen monessa yhteydessä viitannut narsismin esiintyvän janamaisesti. Monikin ihminen on voinut oppia itselleen narsistisia selviytymiskeinoja, jolloin he voivat käyttäytyä narsistisesti olematta kuitenkaan vakavasti narsistisia. Narsismin aste voimistuu pikku hiljaa janalla ääripäätä lähestyttäessä. Lievemmin narsististen henkilöiden sijainti janalla voi myös vaihdella riippuen elämän olosuhteista ja tapahtumista. Vakavammin narsistiset pysyttelevät tiukemmin kiinni ääripäässä heilahdellen vähemmän.

Pohjateoriaa narsismin esiintymisestä janamaisesti voit lukea kirjoituksista Rethinking narcissism: Narsismin kirjo ja muodot ja Narsismin ja psykopatian erot ja päällekkäisyydet. Nyt aion keskittyä kuvailemaan yhtä tärkeimmistä eroista lievän ja vakavamman narsismin välillä. Narsismista puhutaan nykyään enemmän, mikä itsessään on hyvä asia, mutta toisaalta yleinen keskustelu ei välttämättä kunnolla erota lievää ja vakavaa narsismia toisistaan. Lievemmän narsismin tunnistaminen ja osoittam…

Narsistisen suhteen jälkeen: Ota homma haltuun määrittelemällä itse itsesi

Yksi merkittävimmistä ellei jopa merkittävin narsistiselle suhteelle tyypillinen väkivallan muoto on se, että narsisti mielivaltaisesti määrittelee todellisuuden. Narsistille itselleen tämä on elinehto ja suojautumiskeino maailman epävarmuutta kohtaan. Narsistin läheistä se taas vahingoittaa suuresti. Asiat ovat hyvin ja tasapainossa narsistisessa suhteessa silloin, kun läheinen myöntyy (ja myöhemmin myös jakaa) narsistin määrittelemään todellisuuteen. Pitkän ajan kuluessa läheistä suhdetta on mahdotonta pitää yllä narsistin kanssa ilman, että omaksuisi myös itse tämän todellisuuden. Jotta voisi myötäillä narsistia pitäen samalla oman todellisuutensa elinvoimaisena, täytyisi pitää tarpeeksi suurta etäisyyttä suhteessa. Usein moni ei kuitenkaan hae läheisiltä suhteiltaan kilometrien pituista etäisyyttä, jolloin suhtautuminen on jo luonnostaan vastaanottavaisempi ja siten narsistin voimallinen mielivaltaisuus muuttaa pikku hiljaa myös omaa käsitystä todellisuudesta.

Narsistisessa suhtee…

Narsisti luo riippuvuussuhdetta itseensä

Narsistiset suhteet ovat samalla myös aina riippuvuussuhteita. Tässä ei ole kyse terveestä riippuvuudesta, joka meillä kaikilla ihmisillä on toisiimme. Sitä voisi sen sijaan kutsua terveen rakkauden korvikkeeksi - asiaksi, joka sitoo kiinni ja antaa osapuolille euforiaa ja muita tunteita. Riippuvuudessa ovat kiinni molemmat, vaikkakin narsisti pyrkii olemaan se, josta ollaan riippuvaisia. Narsistille terve riippuvuus ja kiintymys toiseen ihmiseen ovat uhkaavia asioita, jolloin hän ei halua olla riippuvainen toisesta. Samalla hän voi kuitenkin ymmärtää haluavansa toiselta ihmiseltä jotakin. Narsisti ei ole kyennyt kehittyessään ratkaisemaan sitä ongelmaa, että muut ihmiset ovat hänen kontrollinsa ulkopuolella. Näin ollen hän joko tiedostaen tai usein tiedostamattaan pyrkii saamaan muut ihmiset hänestä riippuvaiseksi, jotta voisi olla varmempi siitä, että hallitsee heitä.

Sokea narsisti ei kummemmin kyseenalaista prosessia, vaan ajattelee automaattisesti muiden olevan hallinnassaan. Cov…

Narsistisen suhteen jälkeen: Opettele kuuntelemaan kehoasi

Yhteyden löytäminen omaan sisimpäänsä on ensimmäinen ja tärkein asia narsistisesta suhteesta toipumisessa. Jatkan ja syvennän aiempaa tekstiäni aiheesta (ks. Narsistisen suhteen jälkeen: Löydä yhteys omaan itseesi) keskittymällä kehon kuuntelemiseen. Keholla tarkoitan laajemmassa merkityksessä sekä fyysistä että ns. henkistä kehoa. Narsistisessa suhteessa eläneet ovat etääntyneet näistä molemmista, ja tilaa ovat vallanneet erilaiset selitykset, ratinalisoinnit ja mitätöinnit. Eli käytännössä selittävä ja mitätöivä ajattelu on vallannut tilan siltä, että kehon kertomat viestit tulisivat kuulluksi.

Kehon kuunteleminen on olennainen osa myös itse toipumisen onnistumisessa. Helposti myös toipumista ja asioiden käsittelemistä voi alkaa ikään kuin suorittamaan, ja tällöin se ei itse asiassa toimi vaan kääntyy itseään vastaan. Keho ei toivu pakottamalla sitä johonkin, vaan sen viestejä on tärkeä kuunnella. Ei kannata väkisin rauhoittua silloin, kun tarvitsee kokea vihaa. Ei myöskään kannata …

Mitä on machiavellismi ja miten se liittyy nykymaailmaan?

Machiavellismi on osa synkkää kolminaisuutta, dark triad, johon kuuluvat myös narsismi ja psykopatia. Synkkä kolminaisuus on teoreettinen hahmotelma tietyntyyppisestä ihmismielestä, mutta machiavellismia ei ole pystytty todentamaan erilliseksi ominaisuudeksi samalla tavalla kuin narsismia ja psykopatiaa. Jotkut ajattelevatkin, että machiavellismi on vain yksi mahdollinen piirre tai ominaisuus muutoin narsistisella tai psykopaattisella henkilöllä. Käytännössä narsismi ja psykopatiakin ovat hyvin paljon keskenään päällekkäisiä (ks. Narsismin ja psykopatian erot ja päällekkäisyydet), vaikka toisaalta ne voivat ilmetä myös erillään. Käytännössä tämä näkyy niin, että moni narsistinen henkilö ei ole ollenkaan psykopaattinen. Toisinpäin taas näkee harvemmin psykopaattia, jolla ei olisi narsistisia piirteitä. Siitä huolimatta äärimmäisen psykopaattinen henkilö eroaa selkeällä tavalla narsistisesta henkilöstä.

Machiavellismi on kuitenkin nykymaailmassa tietyn tyyppisissä piireissä kannustettu …

Narsistinen yhteisö muodostuu samanlaiseksi kuin kultti

Kultit ovat äärimmäisiä narsistisen yhteisön ilmentymiä, joissa psykopaattinen narsisti hallitsee ihmisjoukkoa. Koska kultit ovat normaalielämästä poikkeavia ilmiöitä, ne on yleensä luokiteltu omaksi ilmiökseen. Kyse on kuitenkin pohjimmiltaan narsistisesta johtamisesta. Näin ollen mikä tahansa yhteisö (usein perhe), joka pyörii narsistin ympärillä, on jollain tapaa kultin kaltainen. Mitä psykopaattisempi narsisti on, sitä enemmän yhteisö on käytännössä samanlainen kuin kultti. Pelkästään narsistiset henkilöt eivät välttämättä luo tarkoituksella ympärilleen kulttia, mutta perhe-yhteisöön muodostuu silti helposti joitakin samoja piirteitä.

Kirjoitin vähän aikaa sitten Daniel Foxin videosta, jossa hän kuvaa narsistisen yhteisön rooleja (ks. Narsistisen suhteen jälkeen: Irrottaudu narsistisen yhteisön rooleista). Hyvin usein narsismi ei ole vain kahden ihmisen välinen asia, vaan suhteeseen liittyy myös yhteisö (perhe, suku, työyhteisö) tai siihen vähintäänkin trianguloidaan muita henkilö…