Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on 2019.

Onko se, mikä tapahtuu, oikein?

Tämä filosofinen kysymys on viime aikoina pohdituttanut minua. Moni ihminen tuntuu hakevan lohtua ja elämän hyväksymisen kokemusta ajatuksista, joiden mukaan kaiken mikä tapahtuu, kuuluu tapahtua, sillä on jokin tarkoitus ja lopulta se on oikein. Helpotusta tuo siis ajatus kohtalosta, joka on lopulta oikeudenmukainen ja noudattaa jotakin suunnitelmaa, vaikkei sitä heti näkisikään.

Etsin ja luen usein erilaisia elämänviisauksia silloin, kun etsin vastauksia avoimena oleviin kysymyksiin elämässäni. Eräässä paikassa olen törmännyt usein lauseeseen: "Kaikki mitä elämässäsi tapahtuu, on oikein. Pystytkö hyväksymään tämän?". Tuo lause tökkii todella pahasti. Perustavanlaatuisesti ajateltuna, millä tavalla se on oikein, että olen syntynyt narsistisen vanhemman lapseksi ja vieläkin joudun aikuisiällä käsittelemään ja kantamaan vastuun niistä asioista, joita tämä on minulle aiheuttanut? Tämä kaikki yhä edelleen vaikeuttaa elämääni esimerkiksi sosiaalisissa tilanteissa, ja joudun itse…

Narsistisen suhteen jälkeen: Ota homma haltuun määrittelemällä itse havaitsemasi

Narsistisen suhteen jälkeen herää maailmaan, jossa näkee monenlaisia epäkohtia, joita monet ihmiset pitävät täysin normaaleina asioina. Joku, jonka ei ole koskaan tarvinnut pohtia asioita pohjamutia myöten, elää helposti koko elämänsä läpi miettimättä omia rajojaan. Nämä ihmiset kehottavat sivuuttamaan muiden ihmisten inhottavan käyttäytymisen, sillä "kyllä hän oikeasti on varmasti ihan kiva ihminen". Näiden ihmisten on vaikea käsittää, että toisen ihmisen käyttäytymisen saa havaita juuri sellaisena kuin se on, ilman positiivista ajatusvääristymää. Moni inhottava tai manipulatiivinen toimintamalli on juurtunut ihmisten käyttäytymiseen normaalina tai hyväksyttynä asiana. Narsismiin perehtymisen jälkeen tuntuu järkyttävältä, miten sokeita ihmiset näille voivat olla - ja miten ihmiset puolustelevat niitä. Se syy miksi narsismiin heräämisen jälkeen alkaa näkemään narsisteja joka puolella johtuu juurikin siitä, että inhottavaa käyttäytymistä ei nähdä tai sitä puolustellaan - ei s…

Odottamaton hyvä tuntuu paremmalta kuin jatkuva hyvä

Yllä oleva lause kuvaa behavioristisella tasolla yhtä keskeisimmistä syistä, joka koukuttaa narsistiseen suhteeseen ja saa jatkuvasti kyseenalaistamaan omia havaintojaan. Kyseessä on niin kutsuttu intermittent reinforcement -ilmiö, jolla kuvataan perinteisen riippuvuuden muodostumista. Dopamiinijärjestelmä antaa suurimman mielihyvän tapahtumille, jotka ovat uusia tai yllättäviä. Saman toistuessa uudestaan ja uudestaan dopamiiniannos pikku hiljaa vähenee. Tämän vuoksi jatkuva hyvä ei anna samankaltaista mielihyväkokemusta kuin uusi tai yllättävä hyvä. Haluan painottaa sanaa "samankaltaista", sillä nykymaailmassa tunnutaan hakevan aivan liikaa dopamiinihuippuja, vaikka mielihyvää ja onnellisuutta voi kokea monilla muillakin tavoilla. Moni näistä muista tavoista voi itse asiassa olla myös paljon syvällisempi ja aidompi kokemus.

Jos haluat lukea enemmän intermittent reinforcement -ilmiöön liittyvistä asioista, katso kirjoitukset: Narsistisen suhteen jälkeen: Määrittele rakkaus u…

Arvopohja kertoo olennaisen

Olen välillä viitannut psykopaattisiin arvoihin tekijänä, joka tekee narsistisesta käyttäytymisestä pysyvämpää. Tämä kirjoitus käsittelee aihetta vielä tarkemmin ja liittyy aiemmin kirjoittamaani kirjoitukseen lievän ja vakavan narsismin erosta (ks. Lievän ja vakavan narsismin ero). Pahantahtoinen (malignant) narsisti on termi, jolla kuvataan narsististen ja psykopaattisten piirteiden samanaikaista ilmenemistä (ks. Narsismin ja psykopatian erot ja päällekkäisyydet). Pahantahtoiseen narsismiin voidaan yhdistää myös sadismi tai sosiaalisten normien vastainen toiminta, joka on yhteneväistä henkilön omien arvojen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilö ei koe ristiriitaa tai kognitiivista dissonanssia tekojensa ja arvojensa välillä. Tällaista henkilöä ei ole mahdollista saada "tajuamaan" tekojensa vääryyttä, sillä hän ei pidä niitä väärinä.

Tässä kohtaa on hyvä ymmärtää, että suurin osa narsisteista todella kokee ristiriitaa tekojensa ja arvojensa välillä, mutta vahvan kognit…

Lievän ja vakavan narsismin ero

Olen monessa yhteydessä viitannut narsismin esiintyvän janamaisesti. Monikin ihminen on voinut oppia itselleen narsistisia selviytymiskeinoja, jolloin he voivat käyttäytyä narsistisesti olematta kuitenkaan vakavasti narsistisia. Narsismin aste voimistuu pikku hiljaa janalla ääripäätä lähestyttäessä. Lievemmin narsististen henkilöiden sijainti janalla voi myös vaihdella riippuen elämän olosuhteista ja tapahtumista. Vakavammin narsistiset pysyttelevät tiukemmin kiinni ääripäässä heilahdellen vähemmän.

Pohjateoriaa narsismin esiintymisestä janamaisesti voit lukea kirjoituksista Rethinking narcissism: Narsismin kirjo ja muodot ja Narsismin ja psykopatian erot ja päällekkäisyydet. Nyt aion keskittyä kuvailemaan yhtä tärkeimmistä eroista lievän ja vakavamman narsismin välillä. Narsismista puhutaan nykyään enemmän, mikä itsessään on hyvä asia, mutta toisaalta yleinen keskustelu ei välttämättä kunnolla erota lievää ja vakavaa narsismia toisistaan. Lievemmän narsismin tunnistaminen ja osoittam…

Narsistisen suhteen jälkeen: Ota homma haltuun määrittelemällä itse itsesi

Yksi merkittävimmistä ellei jopa merkittävin narsistiselle suhteelle tyypillinen väkivallan muoto on se, että narsisti mielivaltaisesti määrittelee todellisuuden. Narsistille itselleen tämä on elinehto ja suojautumiskeino maailman epävarmuutta kohtaan. Narsistin läheistä se taas vahingoittaa suuresti. Asiat ovat hyvin ja tasapainossa narsistisessa suhteessa silloin, kun läheinen myöntyy (ja myöhemmin myös jakaa) narsistin määrittelemään todellisuuteen. Pitkän ajan kuluessa läheistä suhdetta on mahdotonta pitää yllä narsistin kanssa ilman, että omaksuisi myös itse tämän todellisuuden. Jotta voisi myötäillä narsistia pitäen samalla oman todellisuutensa elinvoimaisena, täytyisi pitää tarpeeksi suurta etäisyyttä suhteessa. Usein moni ei kuitenkaan hae läheisiltä suhteiltaan kilometrien pituista etäisyyttä, jolloin suhtautuminen on jo luonnostaan vastaanottavaisempi ja siten narsistin voimallinen mielivaltaisuus muuttaa pikku hiljaa myös omaa käsitystä todellisuudesta.

Narsistisessa suhtee…

Narsisti luo riippuvuussuhdetta itseensä

Narsistiset suhteet ovat samalla myös aina riippuvuussuhteita. Tässä ei ole kyse terveestä riippuvuudesta, joka meillä kaikilla ihmisillä on toisiimme. Sitä voisi sen sijaan kutsua terveen rakkauden korvikkeeksi - asiaksi, joka sitoo kiinni ja antaa osapuolille euforiaa ja muita tunteita. Riippuvuudessa ovat kiinni molemmat, vaikkakin narsisti pyrkii olemaan se, josta ollaan riippuvaisia. Narsistille terve riippuvuus ja kiintymys toiseen ihmiseen ovat uhkaavia asioita, jolloin hän ei halua olla riippuvainen toisesta. Samalla hän voi kuitenkin ymmärtää haluavansa toiselta ihmiseltä jotakin. Narsisti ei ole kyennyt kehittyessään ratkaisemaan sitä ongelmaa, että muut ihmiset ovat hänen kontrollinsa ulkopuolella. Näin ollen hän joko tiedostaen tai usein tiedostamattaan pyrkii saamaan muut ihmiset hänestä riippuvaiseksi, jotta voisi olla varmempi siitä, että hallitsee heitä.

Sokea narsisti ei kummemmin kyseenalaista prosessia, vaan ajattelee automaattisesti muiden olevan hallinnassaan. Cov…

Narsistisen suhteen jälkeen: Opettele kuuntelemaan kehoasi

Yhteyden löytäminen omaan sisimpäänsä on ensimmäinen ja tärkein asia narsistisesta suhteesta toipumisessa. Jatkan ja syvennän aiempaa tekstiäni aiheesta (ks. Narsistisen suhteen jälkeen: Löydä yhteys omaan itseesi) keskittymällä kehon kuuntelemiseen. Keholla tarkoitan laajemmassa merkityksessä sekä fyysistä että ns. henkistä kehoa. Narsistisessa suhteessa eläneet ovat etääntyneet näistä molemmista, ja tilaa ovat vallanneet erilaiset selitykset, ratinalisoinnit ja mitätöinnit. Eli käytännössä selittävä ja mitätöivä ajattelu on vallannut tilan siltä, että kehon kertomat viestit tulisivat kuulluksi.

Kehon kuunteleminen on olennainen osa myös itse toipumisen onnistumisessa. Helposti myös toipumista ja asioiden käsittelemistä voi alkaa ikään kuin suorittamaan, ja tällöin se ei itse asiassa toimi vaan kääntyy itseään vastaan. Keho ei toivu pakottamalla sitä johonkin, vaan sen viestejä on tärkeä kuunnella. Ei kannata väkisin rauhoittua silloin, kun tarvitsee kokea vihaa. Ei myöskään kannata …

Mitä on machiavellismi ja miten se liittyy nykymaailmaan?

Machiavellismi on osa synkkää kolminaisuutta, dark triad, johon kuuluvat myös narsismi ja psykopatia. Synkkä kolminaisuus on teoreettinen hahmotelma tietyntyyppisestä ihmismielestä, mutta machiavellismia ei ole pystytty todentamaan erilliseksi ominaisuudeksi samalla tavalla kuin narsismia ja psykopatiaa. Jotkut ajattelevatkin, että machiavellismi on vain yksi mahdollinen piirre tai ominaisuus muutoin narsistisella tai psykopaattisella henkilöllä. Käytännössä narsismi ja psykopatiakin ovat hyvin paljon keskenään päällekkäisiä (ks. Narsismin ja psykopatian erot ja päällekkäisyydet), vaikka toisaalta ne voivat ilmetä myös erillään. Käytännössä tämä näkyy niin, että moni narsistinen henkilö ei ole ollenkaan psykopaattinen. Toisinpäin taas näkee harvemmin psykopaattia, jolla ei olisi narsistisia piirteitä. Siitä huolimatta äärimmäisen psykopaattinen henkilö eroaa selkeällä tavalla narsistisesta henkilöstä.

Machiavellismi on kuitenkin nykymaailmassa tietyn tyyppisissä piireissä kannustettu …